امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
نمایش 1 - 1 از 1
سهیل سنقر : فرماندار سنقرو کلیایی پرداخت حقوق معوقه کارگران شهرداری را ازطریق شهردارسنقرمورد پیگیری قرارداد. 03/23/1397 - 10:02
اشتراک در حقوق معوقه