امروز: پنجشنبه 27 دى 1397
نمایش 1 - 1 از 1
به دستور مقام محترم قضایی انجام گرفت؛ سهیل سنقر : سه متهم جیب بری که در شهرستان سنقروکلیایی اقدام به سرقت از مردم می کردند، دستگیر و انتشار بدون پوشش تصاویر متهمین از سوی مقام محترم قضایی صادر شد. 01/23/1397 - 13:18
اشتراک در جیب برهای حرفه ای