امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
مدیر اداره آموزش و پرورش سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : مدیر اداره آموزش و پرورش سنقر و کلیایی گفت : خیرین نیک اندیش سنقری در تهیه البسه مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت کمک کردند. 12/19/1396 - 12:21
اشتراک در تهیه البسه