امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 1 از 1
در گفتگو با مبارز انقلابی مطرح شد؛ سهیل سنقر : حاج مجتبی ایزدی از مبارزین انقلابی شهرستان سنقروکلیایی است که در گفتگو با سهیل سنقر سندی از جنایات ساواکی های ستم شاهنشاهی در سنقر بیان کرد. 11/17/1396 - 09:10
اشتراک در روایتی تکان دهنده