امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
گزارش؛ سهیل سنقر : همه مشکلات موجود پیش روی کشت تخمه آفتاب گردان با مدیریت صحیح دولتی و با همکاری کشاورزان قابل حل است اما در این میان صنعتی کردن و برند سازی از این محصول کشاورزی بیش از هر چیز در شرایط موجود نیاز است. 11/11/1396 - 09:13
اشتراک در برند سنقر