امروز: پنجشنبه 27 دى 1397
نمایش 1 - 2 از 2
با حضور فرماندار و مسئولین ادارات ذیربط انجام گرفت؛ سهیل سنقر : مشکلات کشاورزان دشت سطر باحضورفرماندار و مسئولین ادارات ذیربط درمحل خدمات کشاورزی شهرسطرمورد رسیدگی قرارگرفت. 01/22/1397 - 18:14
فرماندارسنقرو کلیایی: سهیل سنقر : فرماندارسنقرو کلیایی گفت: مشکلات مطرح شده از طرف اعضاء شرکت تعاونی آب بران و کشاورزان بهره مند ازآب پایین دست سد شهدا مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته است. 06/27/1396 - 12:37
اشتراک در کشاورزان دشت سطر